Gå till innehåll

Guide – Exempel på fyra lärsituationer


Nedan ges fyra exempel på hur man genom ett flexibelt lärande kan stödja elever med NPF. Detta är dock inte de enda sätten man kan arbeta med dessa utmaningar. Man behöver som lärare och specialpedagog ha ett utforskande arbetssätt, där man provar sig fram för att hitta rätt arbetssätt och verktyg.

Exempel 1

Om eleven

Lisa är 26 år och har svårigheter att koncentrera sig samt har svårt med sin uppmärksamhet i skolan. Lisa har även svårigheter med att sitta still och arbeta med skolarbetet under en längre tid. Lisa har symptom som ofta finns hos personer med ADHD.

Förslag på lärprocess
Om man skapar och använder en klassblogg i ex. Google Sites, WordPress eller motsvarande så kan eleverna ta del av allt material, oberoende av tid och rum. Bloggen är en del av det digitala klassrummet, en gemensam yta på nätet som endast är tillgänglig för lärarens grupp. En gemensam kalender hjälper Lisa och läraren att gemensamt planera och följa upp tiden för olika deadlines. När man använder arbetssättet flippat klassrum, så kan Lisa ta del av allt lektionsmaterial när och var hon själv vill. Hon kan även ta del av korta filmer med lärarens instruktioner och arbetsuppgifter. Att använda sig av ett program för talsyntes innebär att skriven text till läses upp av en dataröst. Läraren kan också läsa in sina egna texter som ljudfiler (precis som jag gör nu) med exempelvis mobilappen Voice Record Pro och bädda in denna med en ljuduppspelare på bloggen i anslutning till den skrivna texten.

Många gånger upplever Lisa att det är lättare att ta till sig information genom att lyssna istället för att läsa. När Lisa kan göra detta enskilt, så underlättas koncentrationen och fokus på den specifika arbetsuppgiften. Det kan innebära färre störande moment för eleven, och göra det lättare att arbeta med uppgiften under en något längre tid. Men det kan även innebära fler störande moment, om man håller på med många saker samtidigt. Försök att i skolan skapa en miljö där eleven kan arbeta ostört, t.ex. att hon kan sitta i ett lugnt rum eller i en avgränsad del av klassrummet. Man behöver ofta begränsa yttre stimuli/intryck för att främja koncentrationen. Att lyssna i lurar kan vara till stor hjälp när det gäller elever med svårigheter att koncentrera sig.

En bra idé är att ta reda på vad Lisa är intresserad av, och skapa ett intresseanpassat material. Motivation, som i många fall kan vara svår att hitta när det gäller ADHD, kan på ett enklare sätt väckas om eleven får utgå från sin egen erfarenhetsvärld och sina egna intressen. Uppgiftens karaktär och innehåll knyts till individens tidigare erfarenhet och intressen, vilket gör att eleven blir mer engagerad i arbetet. En person med ADHD är ofta mycket kreativ, och tänker utanför “boxen”. Det är viktigt att försöka ta fram denna kreativitet hos eleverna, och därmed ge utrymme för nya idéer och arbetssätt att lösa uppgifterna. Låt eleverna vara medskapande till kursens innehåll, upplägg och arbetsuppgifter.

Arbetssättet med blended learning gör att elever kan få stöd och handledning av läraren i klassrummet, och att eleven även kan interagera med läraren hemma eller på annan plats. Med blended learning kan man välja den typ av lärarinteraktion som passar bäst. Lärarens feedback ges kontinuerligt i relation till uppgiftens mål, kopplat till arbetet med en formativ bedömning. Kontinuerlig feedback och en tydlig återkoppling av insatsen, ökar motivationen och intresset hos eleven.

Sökord/ämnesord:

 • koncentration
 • uthållighet
 • ostörd arbetsmiljö
 • talsyntes
 • klassblogg
 • delade dokument
 • kalender
 • inläst text
 • läsa flera gånger om man vill

Exempel 2

Om eleven
Erik är 42 år och har svårt att kommunicera verbalt med andra. Han har även svårt att interagera/samarbeta med andra och att arbeta i grupp. Dessa utmaningar är symptom som påminner om Asperger, en del av Autism-spektrat.

Förslag på lärprocess
Med användande av blended learning och ett flippat klassrum kan eleven välja hur den vill kommunicera med läraren och med andra elever. Om man skapar ett digitalt klassrum i form av en klassblogg kan eleven arbeta hemma, i sin privata sfär. När man arbetar i exempelvis Google Sites eller WordPress kan eleven kommunicera med läraren och andra elever, i form av egna inlägg eller kommentarer av andras inlägg. I bloggen kan även eleven bidra med bilder, filmer eller länkar, samt skapa arbetsgrupper som arbetar med olika uppgifter Med det digitala klassrummet kan eleven lättare samarbeta med andra och arbeta i olika arbetsgrupper. Man kan även använda programmet Padlet för grupparbeten som en interaktiv anslagstavla. En Padlet kan på så vis underlätta för Erik att interagera och samarbeta med andra.

Många elever med Asperger har ofta något specialintresse, vilket gör att de har ett stort fokus på just detta område. Detta specialintresse bör man försöka dra nytta av, genom att använda ett intressefokuserat material i undervisningen. För dessa elever kan muntliga instruktioner (och muntlig feedback) vara svår att ta till sig, de har ofta lättare att ta till sig skriftliga (och tydliga) instruktioner och skriftlig feedback. I vissa fall kan man även komplettera den skriftliga instruktioner med bilder eller symboler som visar de olika arbetsmomenten, vilket kan vara skillnaden mellan framgång och motgång.

Rutiner är ofta väldigt viktiga, vilket bland annat kräver att läraren behöver förbereda lektionens innehåll så att eleven i förväg vet vad som väntar. I en klassblogg kan man informera om vilka de kommande arbetsuppgifterna är, så att eleverna kan förbereda sig mentalt för uppgiften.

Med hjälp av exempelvis programmet VoiceNote II (tillägg i webbläsaren Chrome) eller Dragon Dictation (app för smartphone/surfplatta) kan Erik tala in vad han vill kommunicera. Det han säger omvandlas till text som kan skickas till läraren och övriga elever. Med programmet VoiceThread (betaltjänst) kan eleven skapa sin presentation med en eller flera bilder och/eller filmer. Man kan låta andra ta del av och delta i presentationen genom att kommentera med text, ljud eller film, för att förstärka det man vill få fram.

Sökord/ämnesord

 • kommunikation
 • samarbete
 • rutiner/tydlighet
 • kalender
 • klassblogg
 • anslagstavla
 • tal till text
 • ljudinspelning

Exempel 3

Om eleven
Maria är 53 år och har svårt med otydliga instruktioner. Hon har även svårt med endast skriftliga instruktioner. Dessa utmaningar är symptom som påminner om Asperger, en del av Autism-spektrat.

Förslag på lärprocess
Genom användandet av blended learning och ett flippat klassrum kan man anpassa instruktionen och presentationen av elevernas arbetsuppgifter på olika sätt. Man kan dels ge eleverna en skriftlig instruktion samt inspelad videopresentation i form av en videoinspelning av det du presenterar i klassrummet. Gör det enkelt, använd din mobilkamera. Publicera sedan presentationen i det digitala klassrummet som kan vara en klassblogg, i en lärplattform eller något annan digital mötesplats tillgänglig i "molnet". Webbsidor som innehåller mycket information kan uppfattas som röriga och svårlästa. Med ex. tillägget Evernote Clearly (som finns som tillägg till din webbläsare) städar du med några klick snabbt och enkelt upp webbläsaren så att den blir ren och lättläst. Det är särskilt för personer med neuropsykiatriska tillstånd viktigt att få uppgifter som känns meningsfulla och tydligt strukturerade för att hitta motivation.Du kan även som lärare använda dig av verktyget Screencastify, som är ett skärminspelningsverktyg. Man kan göra korta eller långa instruktionsfilmer genom detta verktyg, som stöd till elevens arbete med arbetsuppgiften. Tänk på att skriva arbetsuppgifter och instruktioner till eleverna, som är lättlästa och nästan övertydliga. Att ha en gemensam kalender med eleven kan vara till stor hjälp. Kalendern kan t.ex. visas på en klassblogg eller i elevens smartphone. Syftet är att påminna och förtydliga om vad, när och hur arbetsuppgiften skall utföras.Du kan som lärare skapa läxprov och enkäter med förinspelade videoklipp i Google formulär. Detta underlättar insamlingen av svaren samt kompletterar elevernas skriftliga instruktioner och arbetsuppgifter. Tänk på att uppmärksamma och stödja eleven i de regler som finns kring det sociala samspelet. Avläsning av kroppspråk eller tolkning av ansiktsuttryck är icke-verbal kommunikation som är viktig för dessa elever.

Sökord/ämnesord

 • otydliga instruktioner
 • motivation
 • socialt samspel
 • tydlighet
 • videoinspelning av presentationer
 • lättläst
 • skärminspelning
 • kalender

Exempel 4

Om eleven
Mohammed är 23 år och har svårt att koncentrera sig. Han har även svårt att behålla uppmärksamheten i klassrummet. Dessa utmaningar är symptom som påminner om ADHD. Mohammeds utmaningar kan dock även bero på effekten av tidigare trauman, då han har upplevt krig i sitt hemland.

Förslag på lärprocess
Skolans studievägledare behöver tillsammans med Mohammed göra en kartläggning och ta fram en studieplan. En fördjupad dialog kan även behöva tas med en psykolog/ psykoterapeut, för att fånga upp den primära förklaringen till hans utmaningar. Det är viktigt med en god struktur, en lyhördhet samt en beredskap att vara följsam i sin undervisning. En framgångsfaktor för den pedagogiska utvecklingen på enheten, är att rektorn ger förutsättningar till en positiv arbetsmiljö där misslyckanden får förekomma. Det behöver vara högt i tak på enheten, och finnas ett utforskande förhållningssätt.

Genom att använda arbetssättet flippat klassrum, så kan eleven hemma ta del av allt lektionsmaterial och även ta del av korta filmer med lärarens instruktioner och arbetsuppgifter. Ett digitalt klassrum skapas i t.ex. Google Sites eller WordPress, och där blir allt material tillgängligt. När eleven kan arbeta enskilt och med färre störande moment, så underlättas koncentrationen och fokus på den specifika arbetsuppgiften. Med en kontinuerlig feedback och en tydlig återkoppling av insatsen, ökar motivationen och intresset hålls lättare kvar. Läraren kan skapa ljudfiler med inläsning av instruktioner eller feedback till eleverna med exempelvis mobilappen Voice Record Pro. Att kunna ta del av både skriftlig och muntlig information ökar förmågan att ta till sig ny kunskap. För elever som har symptom på ADHD är det extra viktigt med aktivering, man behöver göra saker för att hitta sin stimulans i arbetet. Man behöver även ofta utmaningar för att känna sig motiverad.

Som stöd i Mohammeds förståelse av svenska kan han själv översätta text till andra språk med tjänsten Google Translate eller Lexin. Lexin är ett nätbaserat lexikon som översätter femton olika minoritetsspråk. Han kan då välja att först läsa den svenska instruktionen och sedan vid behov läsa instruktionen på sitt hemspråk.

Sökord/ämnesord

 • koncentration och uppmärksamhet
 • fördjupad kartläggning
 • tydlig struktur
 • kontinuerlig feedback
 • utforskande förhållningssätt
 • instruktioner som ljudfil
 • översättning mellan olika språk
 • lättläst