Gå till innehåll

Guide – för att komma igång med tillgängligheten på enheten


Tillgänglighet är ett begrepp som beskriver hur väl en organisation, verksamhet, lokal eller plats fungerar för studerande oavsett funktionsförmåga. Det finns lagar och regler kring tillgänglighet. I en inkluderande verksamhet erbjuds alla aktiviteter utifrån den studerandes förutsättningar och behov. I undervisningen ställs krav på att verksamheten har kartlagt de olika miljöerna och gjort anpassningar i den.

Kartläggning av de olika miljöerna kan göras med SPSM:s kartläggningsmaterial och tillgänglighetsmodellen.

Tillgänglighetsmodellen är en samspelsmodell för tillgänglig utbildning utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Modellen är framtagen av Specialpedagogiska skolmyndigheten och reviderad 2016, se nedan.

Tillgänglighet och förutsättningar för lärande

Studieverksamheten ska ge den stimulans och ledning som behövs för studierna och ska bedrivas i demokratiska former. Den studerande har rätt att vara delaktig i de beslut som rör hen. Olika kommunikationssätt ska erbjudas för att uppmuntra kommunikation och språkliga förmågor. Verksamheten behöver ha ett interkulturellt perspektiv på undervisningen.

Tillgänglighet i social miljö:

Tillgänglighet i social miljö har stor betydelse för att kunna känna delaktighet med andra. Idag finns olika möjligheter till träffar via en fysisk plats eller i digitala plattformar. Detta ger större möjligheter för olika behov hos personer med funktionsnedsättning. Den fysiska och pedagogiska miljön påverkar möjligheterna till att kunna delta i socialt samspel med andra i gruppen.

Tillgänglighet fysisk miljö:

 • Lokaler ska vara anpassade så att det är lätt att förflytta sig
 • Informations och orienteringstavlor med text och bildstöd ska finnas
 • Godkänd belysning
 • Akustik ska vara av god kvalité
 • Lokalerna är allergianpassade
 • Möblering i den fysiska miljön har betydelse för lärandet och ger möjlighet att arbeta med olika gruppkonstellationer
 • Möjlighet till avskilda studiehörnor och vila behövs
 • Lokalen behöver utrustas med ljudutjämningssystem

Tillgänglighet i pedagogisk miljö:

Pedagogen måste ha kunskap om och förstå konsekvenserna av hur en funktionsnedsättning påverkar lärandet. Varje person ska vara delaktig i sin studieplan.

 • Utbildningen har tillgång till olika lärverktyg och hjälpmedel som behövs
 • Tydliga pedagogiska strategier och stödstruktur som berättar När? Var? Vad? Hur? och med Vem
 • Utgå från intressen och erfarenheter för att öka motivationen i lärandesituationen
 • Tillgång till digitala verktyg underlättar lärandet genom att utbildningen finns tillgänglig 7 dagar i veckan och 24 timmar om dygnet (7/24)
 • Tydlig och strukturerad webbsida
 • Bild/filmstöd till arbetsuppgifter
 • Mindre undervisningsgrupp när behov finns
 • Tillgång till teknisk support
 • Anpassade läromedel
 • Inläst studiematerial
 • Anteckningsstöd
 • Alternativt prov och redovisningsstöd
 • Särskilda programvaror och appar
 • Tidshjälpmedel
 • Studiestöd på modersmål

Källa
https://webbshop.spsm.se/handledning-till-varderingsverktyg-for-tillganglig-utbildning/
https://webbshop.spsm.se/globalassets/publikationer/att-gora-studiesituationen-tillganglig-for-vuxna-med-funktionsnedsattning.pdf/