Gå till innehåll

Guide – så tar du som rektor fram en e-strategi på enheten


En skolas insatser när det gäller IKT och skola har i de flesta fall ett utpekat fokus. Dessa insatser kan vara mer avgränsade eller vara en del av ett strategiskt arbete inom enheten. För att få ut mesta möjliga av insatserna så behöver man ha en helhetssyn kring vad som påverkar enhetens arbete med IKT. Förutom denna helhetssyn kring IKT så behöver man även ta fram en e-strategi som pekar ut riktningen för enhetens arbete och en plan för uppföljning av strategin.

Det finns flera internationella analysmodeller som används för att skapa sig en bild av en skolas utveckling inom detta område. En av dessa modeller är modellen ”fyra i balans” från Nederländerna. Denna modell bygger på en idé om att den pedagogiska IT-användningen för lärande gynnas mest om man har en balans i sina satsningar mellan fyra faktorer: infrastruktur, kunskaper och färdigheter, digitalt innehåll och pedagogisk vision och ledarskap. Råder det obalans mellan dessa faktorer får man inte ut optimal effekt av sina investeringar.

Steg 1

Analysera nuläget på enheten kopplat till modellen ”fyra i balans” (styrkor och utmaningar)

Steg 2
Diskutera (brett) om vilket framtida läge ni vill ha på enheten (enhetens vision)

Steg 3
Specificera målen på kort och lång sikt, t.ex. på 1 års, 2 års och 5 års sikt

Steg 4
Gör en uppföljning av nuläget kopplat till uppsatta mål, t.ex. genom en enkät

Steg 5
Diskutera vilka insatser som behövs för att nå målen på 1 års sikt, t.ex. genom en workshop med personalen (underlag för en handlingsplan med roller och ansvarsområden)

Steg 6
Sätt ihop en e-strategi av ovanstående delar (nuläge, vision, mål och handlingsplan)

Steg 7
Kommunicera ut innehållet i e-strategin för att förankra den hos personalen

Steg 8
Gör en uppföljning av målen efter ett år

Steg 9
Gör en plan för korrigerande insatser som behövs för att nå målen för år 2

Steg 10
Fortsatt utveckling av enhetens arbete med e-strategin