Gå till innehåll

Tillgänglighetsmodellen

Tillgänglighetsmodellen tar ett helhetsgrepp på tillgänglig utbildning, och omfattar utöver kunskap om den fysiska miljön, exempelvis klassrummets utformning, även kunskap om konsekvenser av funktionsnedsättning för lärande, socialt samspel och valet av pedagogiska strategier. När de tre hörnen i modellen – social, pedagogisk och fysisk miljö – samspelar utifrån elevens behov och förutsättningar kan utbildningen bli tillgänglig.

Tillgänglighetsmodellen kan bli ett verktyg som ger verksamheten och pedagogen en möjlighet till att arbeta för en tillgänglig utbildning utifrån ett helhetsperspektiv och på olika nivåer. Tillgänglighetsmodellen kan med fördel användas i det strategiska arbetsmiljöarbetet som görs på skolorna samt användas som en checklista.

Relationen mellan de olika delarna i samspelet förändras över tid. Samspelet påverkar hur långt eleven kan nå i sin kunskapsutveckling och sitt lärande. De fyra delarna bildar en helhet utifrån elevens behov och förutsättningar. En funktionsnedsättning kan få större eller mindre konsekvenser för lärandet. Kunskap om konsekvenserna för lärande ligger till grund för val av pedagogiska strategier. De pedagogiska strategierna behöver stöd av den fysiska miljöns utformning för att göra det möjligt för eleven att ta till sig kunskap och få förutsättningar för delaktighet. Därför behöver den fysiska miljön i skolan vara utformad så att den stödjer individens förutsättningar och möjlighet till lärande och valet av pedagogik.Har vi kunskap om och arbetar utifrån detta samspel i skolans miljö så får vi en fördjupad tillgänglighet. En tillgänglig utbildning, som den beskrivs genom tillgänglighetsmodellen, ger en möjlighet till förbättrade akademiska resultat, förutsättningar för ökad delaktighet och inkludering för eleven. Källa

Den 18 maj 2016 genomfördes inom projektet en workshop för lärare tillsammans med specialpedagog Anette Ingels där hon förklarade tillgänglighetsmodellens olika delar.

Föreläsningen filmades och kan ses här