Gå till innehåll

Flipped classroom

Det flippade klassrummet, även kallat det omvända klassrummet, innebär att läraren istället för att föreläsa i klassrummet spelar in sina genomgångar på film, som ljudfil eller på annat sätt och publicerar sedan materialet online där eleven får tillgång till det dygnet runt.
Materialet kan publiceras på t.ex. Youtube, i en lärplattform, på en klassblogg eller varför inte på en gemensam lagringsplats i molnet. Det finns många bra lösningar för detta som oftast är helt kostnadsfria. Tack vare att materialet finns tillgängligt online kan eleven titta och lyssna på det på tid och plats som passar eleven bäst, och hur många gånger som helst. Tiden som eleven, läraren och klasskamraterna har gemensamt i klassrummet kan istället användas till att arbeta med uppgifter, reda ut frågeställningar och jobba mer praktiskt.
Källa: Projektets egna reflektioner

Det flippade klassrummet (eng. the flipped classroom) är en form av "blended learning" med stark tonvikt på att använda sig av digitala verktyg. Inför ett moment förbereder läraren det centrala innehållet med genomgångsmaterial i form av till exempel en videofilm, wiki, podcast eller text på en blogg. Alternativt används ett färdigställt material. Eleverna får sedan i uppgift att gå igenom materialet så många gånger de behöver för att ta till sig innehållet före nästa lektion. Detta innebär att lektionen kan ägnas åt fördjupning, analys, individuell anpassning samt feedback. Studier har visat att metoden kan leda till markanta förbättringar i elevresultat. Modellen att flippa klassrummet har blivit så utspridd att filmade genomgångar för att kunna flippa klassrummet numera finns tillgängliga inom i princip samtliga skolämnen. Källa

Se en film som förklarar begreppet flippat klassrum