Gå till innehåll

Specialpedagogens tankar kring olika lärsituationer


Text, tankar och reflektioner av specialpedagog Anette Ingels

En tillgänglig utbildning måste ta hänsyn till olika studerandes behov. Genom Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) "Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning" (2016) och "Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättningar" (2015) är det möjligt att kartlägga utbildningens miljöer och samspelet mellan dessa för att få ett helhetsperspektiv. Det möjliggör en tillgänglig utbildning för alla. Kartläggningen ger också underlag för planering av anpassningar och kompenserande åtgärder, så att individen kan utvecklas så långt som möjligt. Att studera som vuxen kan handla om komplettering av tidigare studier eller ett nytt yrke. Undervisningen ska anpassas efter individens behov och förutsättningar enligt Lvux 12. Om man har ett helhetsperspektiv på miljön kommer det särskilda stödet att minska och sparar tid på individ, grupp och organisationsnivå.

Tillgänglighetsmodellen består av fyra områden, där den första delen kartlägger förutsättningarna för lärande. De tre hörnstenarna i modellens pyramid påverkar samspelet med varandra och har betydelse för den individuella kunskapsutvecklingen. Alla områden har en rad indikatorer som behöver kartläggas. Modellen utgår från forskning, beprövad erfarenhet, lagar och förordningar.

Hur kan utbildningen bli tillgänglig för personer med funktionsnedsättning?

Personer med funktionsnedsättningar har olika behov och behöver bedömas individuellt. Många funktionsnedsättningar syns inte utanpå. Som studerande är man inte skyldig att berätta om sin funktionsnedsättning men de flesta väljer att informera för att få de anpassningar och kompenserande åtgärder som behövs.Förutsättningar för lärande:
Vid utformningen av undervisningen behöver individens intresse, tidigare erfarenhet och behov av anpassning i lärande situationen beaktas. För att känna full delaktighet behöver individen vara med i beslut som rör utbildningen och dess studieplan.
Om studiemiljön är kartlagd så finns förutsättningar att utbildningen blir tillgänglig för alla. Hur de olika miljöerna utformas påverkar också hur den sociala interaktionen fungerar mellan de studerande och personalen. Möbleringen i lokalen där man undervisar påverkar samspel, delaktighet och möjlighet till individuellt stöd i gruppen.

Studerande har olika lärstilar och för att få veta hur individen lär sig bäst kan ett frågeformulär användas. Frågorna kan besvaras vid ett samtal eller att frågorna finns inlästa och kan besvaras via e-mail. Exempel på ett frågeformulär hittar du här.

Pedagogen gör upp studieplanen tillsammans med den studerande utifrån de svar och/eller samtal som genomförts. Nu finns möjlighet att göra anpassningar och kompenserande åtgärder utifrån de behov som framkommit vid samtalet. Rimliga krav behöver ställas utifrån individens funktionsnedsättning och behov.I utbildningen behöver det finnas olika sätt att kommunicera med varandra, från samtal i grupp till ”samtal” via digitala verktyg. Hur man kommunicerar och interagerar i en grupp kan vara olika från situation till situation. De studerande kommer att välja olika sätt beroende vad som känns bekvämast och som passar bäst i situationen/övningsuppgifter. Genom digitaliseringens tillgänglighet 7/24 ökar möjligheten att anpassa utbildningen utifrån den enskildes behov. Arbetet med Blended learning, flippat klassrum och klassblogg ger större möjlighet att individualisera utbildningen. Bild/film/ljud klipp och tidshjälpmedel underlättar lärandet för många med funktionsnedsättningar.


Allmänt om fysisk tillgänglighet
Lokalerna ska vara anpassade så att de är lätta att förflytta sig i.
Informations och orienteringstavlor med text och bildstöd ska vara tillgängliga så att det är lätt att hitta i lokalerna.
Belysning och akustik måste vara av god kvalité.

Allmänt om pedagogisk tillgänglighet

Undervisningen ska ta hänsyn till olika individers sätt att lära. Utbildningen ska ge tillgång till olika lärverktyg och hjälpmedel. Tillgång till digitala verktyg underlättar lärandet genom att utbildningen finns tillgänglig 7 dagar i veckan och 24 timmar om dygnet (7/24). Tydlig information och struktur om undervisningen på utbildningens webbsida. Den studerande behöver få en strukturerad genomgång av de digitala verktyg som ska användas i utbildningen.

Allmänt om social tillgänglighet

Lokalerna ska främja aktivitet som skapar kontakt och samspel. Undervisningen ska hitta lösningar så att de studerande ska inkluderas i sociala sammanhang och undervisning. Genom olika former att kommunicera så ökar möjligheten till delaktighet.


Hur kan utbildningen bli tillgänglig för Lisa 26 år?

Följande är en reflektion baserad på "Guide - Exempel på fyra lärsituationer" i Exempel 1

Beskrivning av Lisas svårigheter: Hon har svårt att koncentrera sig och att fokusera på arbetsuppgifterna. Lisa har även svårigheter att sitta stilla under skolarbetet längre stunder. Hennes symptom påminner om svårigheter som finns hos personer med diagnosen ADHD.

Social miljö:
Pedagogen behöver stödja och uppmuntra Lisas intressen och att hon delar med sig av sina erfarenheter för ökad social delaktighet. För att öka motivationen är det viktigt att man utgår ifrån hennes intressen och erfarenheter i lärande situationerna.

Genom att Lisa får stöd i den fysiska och pedagogiska miljön ökar hennes möjligheter att kunna delta i socialt samspel med övriga i gruppen.

Fysisk miljö:

För Lisa behövs en god kvalité i den visuella och auditiva miljön som gör att hon kan koncentrera sig längre stunder.

Möblering i rummet, arbetsplacering och utformning av den fysiska miljön har betydelse för koncentrationen. Möjlighet att sitta eller stå och jobba växelvis kan underlätta hennes koncentration. Undervisningslokalen behöver ha ett höj och sänkbart bord och att borden har ljuddämpade ytor. Lisa behöver också ha tillgång till ett enskilt rum där hon kan arbeta med sina uppgifter vid behov.

Lisa har lättare att koncentrera sig när hon får lyssna än när hon ska läsa själv. Lokalen kan utrustas med ett ljudutjämningssystem t.ex. Redcat/Frontrow eller att hon får tillgång att lyssna till inläst material. Inläst material och ljudinstruktioner till uppgifterna är en viktig anpassning för att öka hennes motivation, uthållighet och koncentration. Alternativet kan vara att arbeta med sina uppgifter hemma via nätet genom flippat klassrum och klassblogg.

Pedagogisk miljö:

Pedagogen behöver ha kunskaper om Lisas funktionsnedsättning och hur det påverkar lärandet och hur hon lär sig bäst.

Använd tydliga pedagogiska strategier och stödstrukturer genom att berätta om mål och syfte med lektionen/uppgiften. Genom tydliggörande i Lisas kalendarium underlättar det inlämningen i tid till läraren. På klassbloggen behövs påminnelse om inlämningsdatum för uppgifterna.

I uppgifter kan den studerande behöva mer råd och stöd hur man lägger upp sitt arbete genom studieteknik eller vägledning med stödmallar etc. Återkoppling av uppgifterna är viktigt så hon vet om hon uppfattat uppgiften rätt. Korta arbetspass och återkoppling av uppgiften är ett bra pedagogiskt stöd.

Lisa kan också välja att arbeta via klassbloggen med sina uppgifter. Då Lisa har lättare att lyssna till text än läsa, behöver hon en anpassning med inspelade instruktioner till uppgifterna på klassbloggen. Via klassbloggen är uppgifterna tillgängliga 7/24 och hon har möjlighet att välja tid för sina studier när det passar henne bäst.

Klassbloggen behöver ha en tydlig struktur, vilket gör att det är lätt att navigera mellan olika delar. Lisa behöver få stöd i sina uppgifter genom bild och filmklipp för att öka motivation och uthållighet.


Hur kan utbildningen bli tillgänglig för Erik 42 år?

Följande är en reflektion baserad på"Guide - Exempel på fyra lärsituationer" i Exempel 2
Erik har svårt att kommunicera verbalt med andra. Han har även svårt att interagera/samarbeta med andra och att arbeta i grupp. Dessa symptom påminner om Asperger/Autism-spektrumtillstånd.

Social miljö:
Genom att använda sig av Blended learning och flippat klassrum i lärandesituationen ger det Erik möjlighet att kunna ta del av undervisningen på ett annat sätt än traditionell undervisning. Via klassbloggen kan Erik argumentera för sina åsikter och tankar, delta i diskussioner och ta del av andras åsikter utan att känna begränsningar i socialt samspel. Det ökar Eriks delaktighet, möjlighet till nya perspektiv och möjlighet att känna sig accepterad.
Fysisk miljö: 
Den fysiska miljön behöver utformas så att Erik har möjlighet att välja när han vill sitta tillsammans med andra och när han behöver arbeta enskilt. Alternativet kan också vara att han genomför sina uppgifter via utbildningens digitala plattform/klassblogg. Får Erik flera möjligheter att välja fysiska situationer genom Blended learning kan det underlätta hans lärande och öka sitt sociala deltagande. För att delta i den fysiska miljön brukar det behövas en längre introduktionsperiod för många. Den fysiska miljön behöver vara väl strukturerad, tydlig och utan för många sinnesintryck.

Pedagogisk miljö:
Pedagogen behöver ha kunskaper om hur Eriks funktionsnedsättning påverkar lärandet och hur han lär sig bäst.

Använd tydliga pedagogiska strategier och stödstrukturer genom att berätta mål och syfte med lektionen/uppgiften. Uppgiften behöver ha tydliga skriftliga instruktioner och tydliggöras i punktform.

  • Vad är syftet?
  • Hur ska uppgiften genomföras?
  • Var ska den utföras?
  • Med vem?
  • När ska den utföras och avslutas.

Genom tydliggörande i kalendariet så underlättar det inlämningen av uppgifterna i tid till läraren. På klassbloggen behövs en påminnelse om inlämningsdatum för uppgifterna.

I andra uppgifter kan han behöva mer råd och stöd hur man lägger upp sitt arbete genom olika studietekniker eller vägledning med hur man mer konkret genomför en muntlig eller skriftlig uppgift.


Hur kan utbildningen bli tillgänglig för Maria 53 år?

Följande är en reflektion baserad på "Guide - Exempel på fyra lärsituationer" i Exempel 3

Maria har svårt med otydliga instruktioner. Hon har svårt även med skriftliga instruktioner. Symptomen påminner om Asperger, en del av kriterier inom Autismspektrumtillstånd.
Social miljö:
Genom att använda sig av Blended learning, flippat klassrum och klassblogg ger det Maria möjlighet att kunna ta del av undervisningen på ett annat sätt än traditionell undervisning. Att arbeta digitalt underlättar den språkliga kommunikationen med andra. Genom den digitala kommunikationen ökar hennes möjlighet till större delaktighet. Hennes svårigheter kan annars innebära att man missar information och känner ett utanförskap.

Fysisk miljö:
Utformning av lokalens undervisning och upplägg i klassblogg har betydelse för henne att kunna tolka och uppfatta information och instruktioner. Lokalen kan utrustas med ett ljudutjämningssystem t.ex. Redcat/Frontrow eller att hon får tillgång att lyssna till inläst material eller enkla instruktioner.  Det kan också underlätta hennes förmåga att ta till sig informationen.

Pedagogisk miljö: 

Pedagogen behöver ha kunskaper om hur den studerandes funktionsnedsättning påverkar lärandet och hur hon lär sig bäst.

Marias svårigheter att ta till sig information gör att hon behöver mycket bild, film och ljudstöd till sina uppgifter. Genom att arbeta med blended learning, flippat klassrum och klassblogg finns det möjlighet att anpassa uppgifterna utifrån hennes behov. Vid muntlig information behöver det vara korta instruktioner, övertydliga och strukturerade så att de är lättlästa och lätta att förstå. Maria behöver få pröva inläst material där hon kan följa med i texten som markeras vid uppläsningen. Ett annat alternativ kan vara att via klassbloggen och flippat klassrum lyssna till inspelade instruktioner för att kunna genomföra sina uppgifter/studier. Genom förinspelat material är det möjligt att lyssna flera gånger. Maria behöver också få möjlighet att diskutera och redovisa sina uppgifter muntligt.


Hur kan utbildningen bli tillgänglig för Mohammed 23 år?

Följande är en reflektion baserad på "Guide - Exempel på fyra lärsituationer" i Exempel 4
Mohammed har svårt att koncentrera sig. Han har svårt att behålla uppmärksamheten i klassrummet. Symptomen påminner om ADHD. Mohammeds svårigheter kan också bero på tidigare trauman som han upplevt i krig i sitt hemland.
Social miljö: 
Pedagogen behöver stödja och uppmuntra Mohammeds intressen och att han delar med sig av sina erfarenheter för ökad social delaktighet. Genom att Mohammed får stöd i den fysiska och pedagogiska miljön ökar hans möjligheter att kunna delta i socialt samspel med övriga i gruppen.

Fysisk miljö: 
För Mohammed behövs en god kvalité i den visuella och auditiva miljön som gör att han kan koncentrera sig längre stunder. Möblering i rummet och placering i miljön har betydelse för hans koncentration.

Variation att sitta eller stå och jobba kan också underlätta hans förmåga att koncentrera sig. Undervisningslokalen behöver ha ett höj och sänkbart bord och tillgång till ett rum där han kan jobba enskilt vid vissa tillfällen. Lokalen kan utrustas med ett ljudutjämningssystem t.ex. Redcat/Frontrow som gör att koncentrationen underlättas. För Mohammed kan alternativet vara att arbeta med sina uppgifter hemma via nätet genom flippat klassrum och klassblogg. Genom Blended learning kan hans studier underlättas då han kan välja fysisk miljö för sina studier.

Pedagogisk miljö: 

Pedagogen behöver ha kunskaper om hur Mohammeds funktionsnedsättning påverkar lärandet och hur han lär sig bäst.

Mohammed behöver få möjlighet att ta del av information och övningsuppgifter på sitt eget hemspråk. En kartläggning av hans behov av stöd i svenska språket kan underlätta de fortsatta studierna. Han behöver inläst material på sitt eget språk och svenska vilket gör att övningsuppgifterna blir mer tillgängliga i studierna..

Använd tydliga pedagogiska strategier och stödstrukturer genom att berätta om mål och syfte med lektionen/arbetsuppgiften. Gör tydliga tidsplaner i klassbloggens kalendarium för inlämningen av uppgifterna till läraren för bedömning. I andra uppgifter kan den studerande behöva mer råd och stöd hur man lägger upp sitt arbete genom olika studietekniker eller vägledning med stödmallar etc. Mohammed kan välja att arbeta via flippat klassrum eller klassbloggen med sina uppgifter på den tidpunkt som passar bäst för honom.


Referenser: